app在线制作|网站生成app

注册
帮助中心
帮助中心 > 平台帮助

平台帮助

用户帮助

第三方申请

1、打开终端,输入cd Desktop

2、将apns-dev-cert.p12文件转换为pen格式,输入openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -out apns-dev-cert.pem -in apns-dev-cert.p12openssl pkcs12 -clcerts -nokeys -out apns-dev-cert.pem -in apns-dev-cert.p12

3此处要求输入一个密码,输入123456.(此处为导出p12的保护密码),此时桌面会生成一个apns-dev-cert.pem文件